هر گاه غذا دادی…

إذا أطعَمتَ فَأشبِعْ .
امام على عليه السلام : هرگاه [به كسى] غذا دادى ، [او را ]سير كن .
ميزان الحكمه جلد ششم
محمّد محمّدی ری شهری
صفحه 470
غرر الحكم : 4004