ریخت و پاش

مَنِ افْتَخَر بالتَّبذيرِ احتُقِرَ بالإفْلاسِ .
امام على عليه السلام : هر كه به ريخت و پاش افتخار كند با تهيدستى خُرد و خوار مى شود.
ميزان الحكمه جلد اوّل
محمّد محمّدی ری شهری
صفحه 528
غرر الحكم حدیث 9057